Portafolio de Aisling Satorra

Examen Informàtica Comentar aquesta secció

exameninfo.doc Comentar aquest document

exameninfo.doc
exameninfo.doc (20 ko)

Web 2.0 Comentar aquesta secció

Avui 20 d'Abril em começat a buscar informació sobre el que tracta la nostra web2.0, els animals, i també em decidit en què centrar-nos, ja que hi ha molta informació. Encara no hi em afegit res ja que primer volem tenir tot el temari fet per després anar-lo introduint al Diari dels alumnes.

Proposta Web2.0 Comentar aquesta secció

ALUMNES       ERIC HERNÀNDEZ I AISLING SATORRA

 

TITULACIÓ  MESTRE ESPECIALITZAT EN EDUCACIÓ FÍSICA

 

 

TÍTOL DE L’ACTIVITAT O DEL MATERIAL ELABORAT (enunciat provisional)

CONEIXEM ELS ANIMALS

            

    

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT O DEL MATERIAL (explicació sintètica de què es pretén amb el producte que s’elaborarà)

El que es pretén amb l’activitat és que els alumnes tinguin una eina diària que els permeti cada dia anar consultant el diari del professor i anar completant el seu personal sobre una temàtica en concret, els animals.

 

 

DESCRIPCIÓ (explicació, el màxim de detallada possible, de quin és el producte final que s’espera obtenir i de com es preveu que sigui)

El producte final que s'espera obtenir és per una part un diari de classe, giat pel professor i on tots els alumnes hauran d'haver fet un nombre mínim d'aportacions per tal de conèixer els animals. I d'altra banda, un diari personal de cada alumne on escrigui aquella informació que ha trobat i que l'inquieta, o creu que és important per al desenvolupament del tema tractat ( els animals )

 

 

CONTEXTUALITZACIÓ CURRICULAR (ubicació de l’activitat o material en el currículum de l’educació infantil o primària)

La tasca estaria ubicada en el curriulum de cilce mitjà, però volem remarcar que hi ha aspectes de cicle inicial que es repassaran durant el transcurs de l'activitat.

El món dels éssers vius: què els caracteritza i com s’interrelacionen entre ells i amb

el medi, per tal de comprendre la necessitat de conservar la seva diversitat

i els diferents hàbitats i que les persones adoptin formes de viure que

possibilitin el manteniment de la salut pròpia i col·lectiva. 

Cicle Mitjà.

El món dels éssers vius

· Caracterització des la funció de nutrició en els animals i plantes.

· Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació d’animals i

plantes i relacionant-les amb els seus hàbitats.

· Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació d’animals

i plantes.

· Classificació dels diferents grups de vertebrats i de plantes (herbes,

arbustos i arbres) de l’entorn proper a partir d’algunes característiques

observables utilitzant claus dicotòmiques senzilles.

· Identificació d’activitats econòmiques relacionades amb la cria d’animals i el

cultiu de plantes.

· Interès per la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper.

· Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com

per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.

 

            ETAPA:Cicle Mitjà

            NIVELL: 2n

            ÀREA (pot ser interdisciplinar):   Coneixement del medi natural, social i cultural

            COMPETÈNCIES BÀSIQUES I/O PRÒPIES DE L’ÀREA(si l’etapa és la d’educació infantil

             incloure les capacitats en lloc de les competències):  

Competències :

 Tractament de la informació i competència digital

 Competència d'aprendre a aprendre

Competència d'autonomia i iniciativa personal

 

            CONTINGUTS:                                 

EINES WEB 2.0 EXPLORADES Nom de l’eina

Adreça (URL)

Data de consulta

Diary

http://diary.com/

20-04-2009

Kido’z

http://kidoz.net/beta/

27-04-2009

ToonDoo

http://www.toondoo.com/

27-04-2009

 

 

EINA PRINCIPAL SELECCIONADA

Nom de l’eina

Adreça (URL)

Diari

http://diary.com/

Motius de la selecció

Em escollit treballar amb un diari virtual perquè veiem que hi ha múltiples opcions per poder-hi penjar archius, música, fotos, vídeos, links...i com el que pretenem és que els alumnes tinguin una eina diària per poder anar aprenent, em escollit aquesta web 2.0, que els permetrà també tenir un diari personal on podran anar pujant els deures manats pel professor.

 

 

 

ALTRES EINES WEB 2.0 QUE ES PREVEU UTILITZAR

Nom de l’eina

Adreça (URL)

 

 

 

 

 

 

Introducció a web 2.0 Comentar aquesta secció

Avui a classe em començat un nou temari, ens ha explicat de que anirà el nostre següent treball de la creació d'una web, on obligatoriament haurem de fer servir web 2.0.

Ens ha indicat els dies en que em de tenir la proposta i els dies d'entrega.

Em navegat per les pàgines que ofereix. El que ens ha agradat més i és el que farem servir, és un diari, on podrem penjar cada dia el temari que volem fer juntament amb videos, fotografies, adreçes d'url, música, fotos...

Em pensat de fer el diari sobre els animals.

Pràctica 3 i 4 de video Comentar aquesta secció

En aquestes pràctiques em treballat amb la part més teòrica, i després amb la pràctica de video.

A la classe vam tornar a treballar amb el programa Pinnacle Studio, encara que aquesta pràctica ha set més difícil, ja que hem hagut de retallar seqüències en moments concrets, posar-hi música, utilització de transicions, capturació d'imatges des d'una reproducció...

 

A fora, ens tocava grabar en video diferents aspectes, i també s'ha complicat més perquè haviem de fer noves perspectives, quan caminava una persona i haviem de seguir a l'altra que passava, i també fer una petita seqüència des de diferents punts de vista.

Pràctiques 1 i 2 de video Comentar aquesta secció

En aquestes 2 primeres pràctiques de vídeo, hem trebalat de forma pràctica, aspectes treballats a classe de forma teòrica.

En la primera pràctica, que consisteix en l'edició d'un vídeo amb el programa Pinnacle Studio, hem hagut de treballar amb aquest programa de la següent forma : Inicialment tenim un vídeo format per diverses escenes que hem hagut de modificar suprimint fragments de zoom, afegint efectes de transició, posant música i veu en off, incorporant imatges fixes, ralentitzant la velocitat de reproducció ....

En la segona pràctica hem hagut de treballar pràcticament els aspectes vists a classe sobre els tipu de plans, tipus de panoràmiques, tràveling .... Es tractava de realitzar escenes amb diferents tipus de plans; com ara pla general, primer pla, pla americà ; panoràmiques ascendents i descendents , moviments de tràveling ....

Hem d'esmentar que ens ha anat bé la realització d'aquestes pràctiques ja que d'aquesta manera hem pogut enendre millor alguns aspectes treballant-los pràcticament que no pas sols teòricament.

Proposta Webquest ( Modificat) Comentar aquesta secció

PROPOSTA WEBQUEST : CONEIXEM L'ORDIN@DOR !

 

INTRODUCCIÓ

 

La webquest presentada té com a objectiu principal que els alumnes coneguin en profunditat, els elements que configuren un ordinador, com ara el teclat,el ratolí, la pantalla o monitor, la " torre" , la impressora, l' escànner,els altaveus , la webcam.

 

Aquesta webquest està orientada per a alumnes de cicle mitjà, és a dir, la poden realitzar tan alumnes de 3r de Primària com de 4t de Primària.

 

 Un ratolí d'ordinador animat serà l'encarregat de dir el que han de fer als alumnes durant el desenvolupament de la tasca.Al'hora d'animar-lo, considerem que el més adient és utilitzar elements de voki o generar algun aplicatiu amb Web 2.0.

 

 

TASCA

Tenim una classe de 24 alumnes de 3r de primària, 12 són nens i 12 són nenes. Aquests alumnes fins ara saben utilitzar aplicatius com ara el Word, el Paint i el Navegador Google. Es dividirà els alumnes en 8 grups de 3 persones cadascun. Cada grup haurà de trobar informació ( definició, imatge i utilitat, és a dir, per a què serveix ? ) d'un element que configura l'ordinador. Quan això estigui fet, tota la classe haurà de redactar un escrit amb imatges explicant què són els ordinadors i per a què serveixen ,quins són els elements que el configuren i haurà de crear-ne un amb cartrons i caixes de cartró , unint les parts realitzades per cada grup.En resum, cada grup farà una recerca el més exhaustiva possible sobre un element de l'ordinador, ho deixarà reflexat en un escrit amb Word i desprès fabricarà aquest element de forma manual amb cartró, cartolines, papers de colors, tèmperes...

PROCÈS

Durant tot el procès el mestre oferirà recursos i materials per a que els alumnes puguin dur a terme les seves tasques personals, com a grup i com a grup de classe.

Dins de cada grup, a més a més s'hauràn de fer diferents activitats complementàries com ara :

Fabricació en cartró de l'element que configura l'ordinador assignat al grup.

Dibuix d'un ordinador i els seus elements amb el programa PAINT.

Colorejar dibuixos amb l'ordinador ( dibuixos de temàtica relacionada amb la webquest )

En aquest apartat els alumnes podran veure quins són els passos que han de donar per a realitzar la tasca proposada.

 

 

AVALUACIÓ

 

L'avaluació es realitzarà en funció de 3 aspectes :

 

1.             Que els alumnes haguin dut a terme las tasca encomanada

2.             Que els alumnes coneguin els diferents elements que conformen un ordinadors

3.             Originalitat dels seus treballs presentats.

 

CONCLUSIONS

 

Al finalitzar la webquest, considerem molt important en aquesta activitat que els nens treguin nes conclusions del treball fet tan a nivell individual com a nivell de grup i que el mestre o mestres trgui conclusions del qu`ha significat realitzar la webquest per als alumnes, quina informació li ha aportat de nou, si l valoració de l'activitat és bona o dolenta ...

 

ALTRES ASPECTES

 

El més probable és que els colors que hi hagui a la webquest siguin els diferents tons del verb. Ja que considerem que és un color idoni abans que d'altres com a ra groc, vermell i taronja , que cansen molt més la vista que no pas els verds i blaus.

 

En a webquest hi hauràn diferents imatges per tal d'oferir una ajuda als alumnes.

 

Aquesta és la nostra proposta de WebQuest.

 

 

Pràctica 3 d'Informàtica ( 23/03/2009) Comentar aquesta secció

En la tercera pràctica d'Informàtica hem treballat diferents aspectes com ara :

 

Revisió de 3 apartats de la Webquest, aquests són : Procés, Avaluació i Conclusions.

En l’apartat de Procés, els mestres hem de indicar quins són els enllaços que han d’utilitzar els alumnes per a poder realitzar la tasca encomanada. En aquest apartat, també s’han d’ubicar arxius. Pot donar-se el cas que l’arxiu que vulguem penjar ocupa molt més del que deixa la Webquest, llavors una possibilitat és crear un espai propi amb diferents arxius a través de http://www.sendeo.com .

En l’apartat d’ Avaluació, hem d’establir una sèrie de punts d’observació, en base a què avaluarem ? Per fer això haurem de fer rúbriques (en aquesta escala descriptiva, enlloc de donar el valor 1,2,3,4,5 ..., faig una petita explicació de què suposa cada valor sobre cada qüestió, en aquest cas el nen fa una autoavaluació ) utilitzar escales valoratives ( el que fem és determinar què vull avaluar i assignar una escala estàndard que aplico normalment, de caràcter genèric ). En aquest apartat podem plantejar algun tipus de rúbrica i plantejarem quina seria la rúbrica que li donaríem al mestre que dugués a terme la nostra webquest. En l’avaluació plantejada hem de detallar els aspectes que avaluarem, què és important en relació a l’aprenentatge dels alumnes en aquesta tasca ?

En aquest apartat, el mínim que hi ha d’haver és una rúbrica .A Internet hi ha un servidor que permet generar rúbriques i desar-les online a : www.rubistar.es .

En l’apartat de Conclusions, tradicionalment s’han fet 2 coses : 1. Fer una síntesi de l’aprenentatge que han realitzat els alumnes (breument) i 2. Agraïments a persones, institucions... que han servit per agafar informació i muntar el webquest.

 

 

  • Sistema de verificació del treball personal fet a classe :

 

  Descarregar pantalles de la Webquest, comprimir-les i portar-les al Campus Virtual, a l’Espai Compartit. Per tal de no oblidar-nos cap acrpeta o accès personal, hem de construir al nostre escriptori una carpeta amb el nom EXAMEN INFO ; tot allò que vull descarregar , ho anirè ficant a aquella carpeta. A l’hora de guardar és important que en el quadre de baix aparegui : “Página web completa “,  afegim l’arxiu a à Afegir l’arxiu a carpeta EXAMEN INFO, fet això hem de pujar el fitxer (que acabem de comprimir ) a l’espai compartit del Campus Sakai.

 

BIOGRAFIA Comentar aquesta secció

Aisling Satorra O'Neill, amb mare irlandesa i pare català, neix el 4 d'Octubre de 1988 a Lleida. En aquesta ciutat és on cursa l'educació primària, secundària i el Batxillerat al Col·legi Maristes-Montserrat de Lleida. Desde els 8 anys fins als 16, va rep classes de guitarra i solfeig al conservatori. Desde els 7 anys i fins a l'actualitat practica Bàsquet al C.B Lleida. En l'actualitat està cursant prier curs de  Mestre Especialitzat en Educació Física en la Universitat de Lleida, desprès d'haver decidit no continuar amb la carrera que havia iniciat, Empresarials, per falta de motivació i entusiasme.

Proposta WEBQUEST Comentar aquesta secció

PROPOSTA WEBQUEST : CONEIXEM L'ORDIN@DOR !

 

INTRODUCCIÓ

 

La webquest presentada té com a objectiu principal que els alumnes coneguin en profunditat, els elements que configuren un ordinador, com ara el teclat,el ratolí, el monitor, la " torre" , la impressora, l' escànner,els altaveus , la pantalla o monitor ...

 

Aquesta webquest està orientada per a alumnes de cicl superior, és a dir, la poden realitzar tan alumnes de 5è de Primària com de 6è de Primària.

 


 Un ratolí d'ordinador animat serà l'encarregat de dir el que han de fer als alumnes durant el desenvolupament de la tasca.

 

 

TASCA

Es dividirà els alumnes en 8 grups. Cada grup haurà de trobar informació ( definició, imatge i utilitat ) d'un element que configura l'ordinador. Quan això estigui fet, tota la classe haurà de redactar un escrit amb imatges explicant què són els ordinadors i per a què serveixen i haurà de crear-ne un amb cartrons i caixes de cartró , unint les parts realitzades per cada grup.

Dins de cada grup, a més a més s'hauràn de fer diferents activitats complementàries com ara :

Fabricació en cartró de l'element que configura l'ordinador assignat al grup.

Dibuix d'un ordinador i els seus elements amb el programa PAINT.

Colorejar dibuixos amb l'ordinador ( dibuixos de temàtica relacionada amb la webquest )

 

PROCÈS

Durant tot el procès el mestre oferirà recursos i materials per a que els alumnes puguin dur a terme les seves tasques personals, com a grup i com a grup de classe.

En aquest apartat els alumnes podran veure quins són els passos que han de donar per a realitzar la tasca proposada.

 

 

AVALUACIÓ

 

L'avaluació es realitzarà en funció de 3 aspectes :

 

  1. Que els alumnes haguin dut a terme las tasca encomanada
  2. Que els alumnes coneguin els diferents elements que conformen un ordinadors
  3. Originalitat dels seus treballs presentats.

 

 

ALTRES ASPECTES

 

El més probable és que els colors que hi hagui a la webquest siguin els diferents tons del verb. Ja que considerem que és un color idoni abans que d'altres com a ra groc, vermell i taronja , que cansen molt més la vista que no pas els verds i blaus.

 

En a webquest hi hauràn diferents imatges per tal d'oferir una ajuda als alumnes.

 

MATERIALS I RECURSOS Comentar aquesta subsecció

Webquest Comentar aquesta secció