Portafoli de Sergi Solé

El contenido de este portafolio está protegido

Biografía Comentar esta biografía

Imagen representante Sergi Solé

Hola, el meu nom és Sergi Solé Martí, sóc un jove de 20 anys que actualment resideixo a Tàrrega, la meva ciutat natal. Desprès d’un pas per la ciutat de Lleida on estudio Magisteri d’educació física, actualment he tornat a caseta per tal de poder realitzar les pràctiques en un centre de la meva ciutat.

Actualment estic realitzant les pràctiques, així doncs estic realitzant una de les últimes etapes de la carrera, una carrera plena de motivacions; els nens una motivació molt gran i el món de l’educació, un món que hem satisfà i m’omple. Amb aquests objectius i sensacions hem decideixo a estudiar aquesta carrera i estic molt content de l’elecció que vaig realitzar en el seu moment; ja que estic molt content de com esta anant la carrera i les coses que estic aprenent.

Així doncs creo un portafoli per ficar en comú les experiències viscudes durant la realització de les pràctiques amb tots els meus vincles mes propers durant aquesta etapa de la meva vida.

Espero que tot plegat sigui una experiència molt enriquidora i que hem faci estar encara més satisfet de l’elecció que vaig fer: dedicar la meva vida a la docència.

 

Sergi Solé i Martí

Para contactarme:

Breu introducció al meu centre de pràctiques
Comentar esta sección

Breu introducció al meu centre de pràctiques.

El centre educatiu on realitzo el Practicum és l’escola Sant Josep de Tàrrega. L’escola es troba situada al carrer Mare Vedruna s/n de Tàrrega, a la comarca de l’Urgell. Ocupa un espai urbà d’uns 10.000 m2 dels quals hi ha uns 3.620 m2 construïts i uns 6.680 m2 de pati. L’edifici està estructurat en una nau principal de tres plantes i tres naus més de dues plantes, a més d’un ampli espai d’unió entre l’edifici central i la darrera planta on hi ha la capella, una sala d’expressió corporal d’Educació Infantil, la biblioteca i una àmplia sala d’actes.

L’escola Sant Josep imparteix els ensenyaments dels següents nivells: Llar d’Infants, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

El centre és de dues línies i en alguns casos tal com l’Educació Secundària de tres línies. Durant els darrers deu anys s’ha modificat considerablement l’estructura interior del col·legi per poder-la adequar a les necessitats exigides per la Reforma de 1990. Actualment, l’escola té 7 aules de Llar D’Infants, 6 aules d’Educació Infantil, 12 aules d’Educació Primària, 12 d’ESO, 3 de Batxillerat (modalitats Ciències Humanes i Socials, Ciències de la Naturalesa i de la Salut i Tecnològic) i una aula de Cicles Formatius de Grau Mitjà (Comerç i Gestió Administrativa, alternativament)

Actualment el col·legi té uns 850 alumnes, i dir que hi desenvolupen la tasca educativa més de 60 educadors. El col·legi Sant Josep és una escola privada-concertada que forma part de la xarxa Vedruna de Catalunya.

Objectius del Centre

El col·legi Sant Josep és una escola cristiana ubicada a la ciutat de Tàrrega i, si bé a nivell d’Educació Infantil i d’Educació Primària hi ha altres escoles cristianes que ofereixen una educació semblant, és la única a la ciutat que ofereix aquest model educatiu als nens i nenes més petits –Llar d’Infants- i l’única a les comarques d’Urgell i de la Segarra que ofereix l’Educació Secundària –nivells d’ESO, CFGM i Batxillerat -. Així doncs, un aspecte important de la política educativa del col·legi és, principalment, garantir una educació cristiana als adolescents i joves d’aquestes comarques, a aquelles famílies que ho desitgin.

Objectius:

1.   Fer de l’educació en valors l’eix fonamental del col·legi i la seva raó de ser. S’endegarà i es treballarà el projecte “Ciutadania i Educació” perquè els alumnes prenguin consciència de la necessitat de garantir el respecte i la dignitat de totes les persones.

2.   Es donarà a conèixer la identitat cristiana del col·legi i es mantindrà la ferma voluntat de crear espais de vivència evangèlica, que puguin ajudar els alumnes a descobrir o enfortir la seva fe.

3.   Des de l’acció tutorial, s’acompanyaran els alumnes en el desenvolupament progressiu i harmònic de totes les seves capacitats i, especialment, se’ls ajudarà vers l’adquisició d’una consciència crítica davant certs comportaments de la societat.

4.   S’establiran mecanismes de coordinació curricular des dels nivells d’Educació Infantil fins el CFGM i Batxillerat, i entre altres coses, es dissenyarà una programació transversal sobre el Tractament de la Diversitat.

5.   Es continuarà desenvolupant el projecte “Família/Escola, Acció Compartida” amb els pares i educadors dels diferents nivells educatius. Amb l’ajuda de l’equip d’animadors i amb el recolzament de l’AMPA, s’intentarà descobrir aquells valors educatius que, tant les famílies com l’escola, s’haurien d’utilitzar en l’acció educativa dels fills i dels alumnes.

6.   D’acord amb els projecte del secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya s’està treballant en la implantació del Sistema de Qualitat. S’espera que al llarg d’aquest trienni, tota l’escola desenvolupi la seva activitat educativa a partir dels mecanismes exigits per la norma ISO 9001:2000 i també per les del Model Europeu de Qualitat (EFQM).

7.   S’intensificarà l’acció tutorial, es mantindran les tres entrevistes anuals amb els pares/ alumnes/ tutor/a i s’incrementarà, encara més, l’atenció individualitzada dels alumnes amb el seu respectiu tutor/a.

8.   Durant aquest trienni d’implantació del Sistema de Qualitat, preferentment, la Formació Permanent del Professorat s’orientarà vers l’exigència òbvia de l’aplicació de l’esmentat sistema. Això no vol dir que, a més no es continuï potenciant la formació pedagògico-didàctica del professorat. Les noves tecnologies (TIC) ocuparan un lloc preferent.

9.    S’intensificarà la cultura de la lectura a tots els nivells educatius. Els coordinadors de cicle d’E.P i el departament de Llengua d’E.S revisaran el programa de lectures de cadascuna de les matèries actuals –català/castellà/anglès/francès- i establiran el nombre de llibres que hauran de llegir els alumnes a cada curs.

10.        S’anirà actualitzant, periòdicament, el treball personal de cada alumne. A nivell d’escola s’establirà el temps aproximat que haurà de dedicar cada alumne a la realització dels seus deures, a l’estudi i preparació dels temes de cada matèria, a les lectures i a la realització dels treballs. La distribució del temps i la seva realització serà un element de revisió permanent per part de cada tutor. És necessari recuperar l’hàbit del treball personal, d’ensenyar a organitzar correctament i equilibradament el temps, de crear la cultura del treball ben fet, d’entendre tot el que es vol aprendre i descobrir que cal educar la voluntat per poder aconseguir aprenentatges valuosos i permanents.

11.        Caldrà entendre la formació teològica dels educadors mitjançant la participació de l’Escola d’Educadors, a les Setmanes de Carisma, als grups de Lectura Bíblica, a la preparació i participació a les sessions de pregària durant el curs, la programació d’algunes conferències de caire teològic i a la participació d’alguns cursos sobre aquest tema. Es vetllarà, especialment, la preparació d’aquells educadors que han d’impartir classes de religió. 

Sergi Solé i Martí

L'observació participant
Comentar esta sección

L’Observació participant és una tècnica d’observació utilitzada en les ciències socials on l'investigador comparteix amb els investigats el seu context, experiència i vida quotidiana, per conèixer directament tota la informació que posseeixen els subjectes d'estudi sobre la seva pròpia realitat, o sigui, conèixer la vida quotidiana d'un grup des de l'interior del mateix.

Un dels principals aspectes que ha de vèncer l'investigador en l'observació és el procés de socialització amb el grup investigat perquè sigui acceptat com a part del, i alhora, definir clarament on, com i què ha d'observar i escoltar.

Durant el procés d'investigació, per recol·lectar la informació, l'investigador ha de seleccionar el conjunt d'informants, als quals a més d'observar i interactuar amb ells, pot utilitzar tècniques com l'entrevista, l'enquesta, la revisió de documents i el diari de camp o quadern de notes en el qual s'escriu les impressions del viscut i observat, per organitzar-les posteriorment.

Aquest tipus d'investigació en general implica una sèrie de mètodes: informal, entrevistes , directes d'observació , la participació en la vida del grup, discussions col.lectives , anàlisi de documents personals produïts dins del grup, autoanàlisi , i històries de vida . Encara que el mètode es caracteritza en general com la investigació qualitativa , es pot (i sol) incloure aspectes quantitatius. L'observació participant se sol realitzar durant un període prolongat de temps, que van des de diversos mesos fins a molts anys. Un període de temps estès la investigació significa que l'investigador serà capaç d'obtenir informació més detallada i precisa sobre les persones que ell està estudiant detalls observables (com l'assignació del temps al dia) i més detalls ocults (com tabú conducta) són més fàcils d'observar i comprensible en un període de temps més llarg. Un dels avantatges de l'observació i la interacció durant llargs períodes de temps és que els investigadors poden descobrir les discrepàncies entre el que diuen els participants i, sovint creuen que hauria de passar (el sistema formal ) i el que realment succeeix, o entre els diferents aspectes del sistema formal, en contrast , un temps d'una enquesta de respostes de les persones a un conjunt de preguntes podria ser molt consistent, però és menys probable que mostren els conflictes entre els diferents aspectes del sistema social o entre les representacions conscients i la conducta.

L'observació participant o participativa, és una metodologia de les Ciències Socials, que culmina com a acció participativa, fent-la una de les tècniques més completa, doncs a més de realitzar un procés d'observació, elabora propostes i solucions.

 

Sergi Solé Martí