Portfolio de Anna de Arquer UdG

Aquest portafoli conté contingut protegit.

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Anna d'Arquer UdG

Hola, sóc l'Anna de Arquer. Estic cursant tercer d'educació infantil a la UdG i aquest any estic fent el pràcticum a l'escola La Vila de Banyoles, que per cert... he tingut una gran sort!!!!

Per contactar amb mi:

El meu centre de pràctiques Comentar aquesta secció

El context Comentar aquest document

context.pdf
context.pdf (544.7 ko)

Unitat de programació Comentar aquesta secció

unitat didàctica Comentar aquest document

ud titelles.pdf (380.5 ko)

marc teòric Comentar aquest document

marc teoric.pdf
marc teoric.pdf (627.6 ko)

Documentació Comentar aquesta secció

Annex 1 - nivells escriptura Comentar aquest document

Annex 2 - Plànol aula Comentar aquest document

Materials Comentar aquesta secció

graella d'observació Comentar aquest document

Diari Comentar aquesta secció

Arxius personals Comentar aquesta secció