Portfoli de Sonia Boveda UdG

Aquest portafoli conté contingut protegit.

Biografia Comentar aquesta biografia

Imatge representativa Sonia Boveda UdG

Sóc la Sònia Bóveda Anglada, sóc de Banyoles i estic cursant 3r de Magisteri d'Educació Infantil a la Universitat de Girona. 

Per contactar amb mi:

El meu centre de pràctiques Comentar aquesta secció

En aquest apartat es pot trobar el context del centre i informació sobre aquest; el context, el tipus d'escola, el centre, la comunitat escolar, el projecte pedagògic, l'organització i el funcionament, l'aula, els materials i recursos didàctics que s'utilitzen, el grup classe, els mestres que intervenen a l'aula, les activitats diàries i setmanals, les activitats al llarg del curs, les normes de l'aula, el treball a l'aula, el plantejament lingüístic, els infants nouvinguts i les necessitats educatives especials (NEE). 

El context Comentar aquest document

context.pdf
context.pdf (4.5 Mo)

Unitat de programació Comentar aquesta secció

En aquest apartat es pot trobar tot el treball de pràcticum encarat a treballar i descobrir els cinc sentits a llar 2. En aquest treball s'hi pot trobar el context de l'escola en què es desenvolupa el projecte, la introducció, el marc teòric, la unitat didàctica, les conclusions, la bibliografia i els annexos. 

Descobrim els sentits Comentar aquest document

Documentació Comentar aquesta secció

Material Comentar aquesta secció

Diari Comentar aquesta secció