Portafoli de Sendra Ferrer Àngels

Incloure un Voki

Per tal de practicar amb les eines que dóna el concepte de web 2.0, s0ha volgut posar un voki i tot i que s'ha fet amb àexit, s'ha decidit no penjar-ho atès que la fisonomia que es buscava pel voki hauria de ser (per lligar-la amb el tema de la webquest) d'ètnia gitana, i això no s'ha trobat ni per una mínima aproximació. A més a més, tot i que és una eina que la fa més atractiva, potser dificulta l'accès a la gent amb pocs recursos que no disposen de capacitats suficent a les seves màquines per veure-ho i com que tampoc no distreu de les principals activitats, que es poden fer igualment, s'ha decidit no posar-ho.

Acabar la webquest

S'han acabat d'entrar les dades de la webquest referents a les pàgines d'avaluació i conclusions i tot s'ha fet segons les previsions excepte el tema del text (font i paràgraf) que no es troba la manera de fer-la igual a totes les pàgines. Igualment s'ha volgut penjar una cançó però el format en el que s'ha trobat per la xarxa no era l'adequat. Fer la cerca d'una cançó moderna i actual no resulta complicat, però fer-la d'una cançó, en aquest cas de rumba catalana, és una mica més complicat perquè llevat de trobar-la en molt poques fonts, pot ser que no es trobi en les condicions que fan falta per la finalitat que es busqui, en aquest cas per penjar-la a la webquest. D'aquesta manera s'ha optat per dirigir l'estudiantat a la pàgina on poden trobar la cançó tot i que aquestno hauria de ser el procediment habitual dins una webquest que hauri d'incloure aquest paràmetre.

Canvis en els textos i colors

Atès que s'ha comprovat que en alguns ordinadors que no disposaven del mateix programari alguna part del text s'ha vist alterada per canvis de paràgraf, canvis en la font, i en altres qüestions que tot i que no alteren la informació en general, alteren la visió general de la pàgina, s'ha procedit a canviar alguns d'aquest ítems.

Tot i així no s'acaba de veure igual a tots els ordinadors tot i que s'ha triat fonts i dades standard per a la majoria de màquines.

S'intentarà que així sigui per optimitzar la feina feta i posar-la més a l'abast, i que la webquest tingui un igual accés.

Problemes per penjar arxius

S'han detectat problemes per penjar segons quins arxius que obeïen a una mala ordre donada a la màquina. l'Errada més greu és que s'ha esborrat tota la wq i s'ha hagut de començar de nou. De tota manera com que els continguts estan gauardats en diversos arxius que s'han hagut de rescatar, en poc temps ha estat reestablerta la pàgina. El probelma és que continua sense podre-se arreglar atès que no es fa correctament (segurament!), caldrà fer alguna consulta per verificar que la ruta que s'està seguint dins de la gestió de la phpwebquest per penjar un arxiu és la correcta.

Igualment es revisarà l'enllaç de la cançó i imatge (tot junt) que es vol penjar per si no estigués danyat o no es pugués penjar directament.

Sobre la pàgina tasques i processos

S'han acabat d'entrar les pàgines processos i tasques sense problemes aparents. Es vol pujar un voki per animar la pàgina i alhora fer-la més atractiva per tal d'animar la feina. Es pretèn buscar un voki que tingui caracteritzats trets d'ètnia gitana però s'ha buscat i no s'ha trobat, així que es posarà un ninot amb trets standars. Aquuest voki acomiadarà la feina ben feta i animarà a continuar escoltant la rumba de Lleida

Introducció

Avui s'ha creat la pàgina d'introducció de la Webquest "Rumbers i carrinclons: La música gitana a Lleida"

S'ha definit la portada així com els trets més característics de tota la webquest: colors, mides, ressaltats, fotografies... I també s'ha creat la pàgina Introducció amb el seu text i una fotografia.

Al revisar altre cop la webquest un cop enviada ha donat error, potser no estava encara guardada del tot. Demà es revisarà.

Dilluns, 9 de març de 2009. 21:40h