Portafoli de Patricia Sánchez García

Planificació Comentar aquesta secció

Presentació de plans Comentar aquest document

Diferents tipus de plans.ppt

Aquest document Power-Point reflecteix diferents fotografies, extretes de premsa digital, des de diferents plans; primer pla, gran pla general i pla conjunt.